ارتباط با مدیران

 ویرایشگر محتوا


تصوير

نام و نام خانوادگي

عنوان

اطلاعات تماس

 

نظام الدین وفا

مدیر عامل و عضو هيئت مديره

نشانی اینترنتی :vafa@emdadsaipa.com
 

اميرحسين نعمت بخش

رئیس هيئت مديره

نشانی اینترنتی :nematbakhsh@emdadsaipa.com

 

محمد گودرزی

عضو هيئت مديره

نشانی اینترنتی :goudarzi@emdadsaipa.ir


میثم تاج الدین
مدير مهندسي سيستمها و فن آوري اطلاعات

شماره تماس :82222300

نشانی اینترنتی :tajedin@emdadsaipa.com


 

محمد عاشوری

سرپرست مديریت ارتباطات

شماره تماس :82222600

نشانی اینترنتی :m_ashoori@emdadsaipa.com

 

محمد دارابی

سرپرست مديریت بازرگاني

شماره تماس :82222500

نشانی اینترنتی :mo_darabi@emdadsaipa.com

 

عباس فخاريان

مدير عمليات

شماره تماس :82222102

نشانی اینترنتی :a_fakharian@emdadsaipa.com

 

علي اکبر هاتفي

مدير گارانتي بدنه

شماره تماس :82222200

نشانی اینترنتی :a_hatefi@emdadsaipa.com

 

کامران زنجاني تبار

مدير مالي اداري

شماره تماس :82222400

نشانی اینترنتی :k_zanjanitabar@emdadsaipa.com

 

عارف احمد پور

رئيس حراست

شماره تماس :82222650

نشانی اینترنتی :ahmadpour@emdadsaipa.com