جدول مقایسه‌ای خدمت امدادی
جدول شماره 1
محصولات امدادی امداد الزامی امداد 247 امداد عمومی
خودروهای تحت پوشش سرویس خودروهای گروه سایپا خودروهای گروه سایپا کلیه خودروهای سواری
راه اندازی خودرو در اثر نقص فنی
(صرفاً گروه سایپا)
حمل بدلیل نقص فنی
حمل بدلیل تصادفات و سوانح
تعویض زاپاس
رفع پنچری